แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

แนวปฏิบัติการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามโครงการ/งาน

  - โครงการใดที่ดำเนินการแล้ว ให้สรุปตามแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมแนบโครงการและรูปถ่าย 1 แผ่น ส่งงานแผนงานฯ  ส่วนเอกสารที่เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานหรือร่องรอยการทำงานนั้นให้งาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระหรือครูที่รับผิดชอบโครงการ/งาน จัดเก็บโดยจัดทำเป็นรูปเล่มไว้  ส่วนที่ส่งแผนงานฯนั้นให้ถ่ายเอกสารให้เฉพาะ  1. ปก   2. สรุปรายงานฯ 3. ประเมินความพึงพอใจ 4. โครงการ 5. รูปภาพ เท่านั้น

1. แบบบันทึกขออนุมัติใช้เงินตามแผนโครงการ / งาน

    แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนงาน/โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   แบบใหม่เฉพาะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเท่านั้น

2. เอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ

3. แแบประเมินความพึงพอใจของงาน/โครงการ

4. เอกสารปกรายงานโครงการ

5. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ/งาน/กิจกรรม

6.กลยุทธ์ของสพฐ

7.กลยุทธ์ของโรงเรียน